Приклад оформлення статті

Приклад оформлення статті

УДК 349.6

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

 

Камінська О.А.

к.і.н., доцент,

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Міжнародний університет бізнесу і права

 

 

ТВАРИННИЙ СВІТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

 

Значення тваринного світу для будь-якої сучасної держави, у тому числі й для України, важко переоцінити, оскільки він є невід’ємним компонентом навколишнього природного середовища, національним багатством, джерелом духовного та естетичного збагачення та виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей [10, с. 308].

Питанням визначення тваринного світу як об’єкту правової охорони завжди приділялася достатня увага, зокрема цією проблематикою займалися Н.Р. Кобецька. В.В. Петрова, П. Тихий та інші.

Виходячи з положень Закону України «Про тваринний світ» [4] можна виділити екологічний, економічний та науково-культурний аспекти цінності дикого тваринного світу. Ці аспекти соціальної цінності дикої фауни обумовлюють різні напрями людської діяльності. Відповідно до них складається декілька груп суспільних відносин, які потрапляють у сферу еколого-правового регулювання.

Чинне фауністичне законодавство поділяє правові відносини на такі, що пов’язані з охороною, використанням і відтворенням, а також належністю об’єктів тваринного світу. Слід зазначити, що така диференціація є досить умовною. Разом з тим, відносна спільність об’єкта, єдність правового регулювання дозволяють визначити їх як єдині еколого-фауністичні правові відносини….

Висновки. Отже, розглянувши істотні ознаки, які характеризують тваринний світ як об’єкт правовідносин, можна спробувати дати таке його поняття. Тваринний світ як об’єкт еколого-правових відносин – це сукупність диких тварин (звірів, птахів, риб, земноводних, комах та інших) у всьому їх видовому та популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, у неволі, чи у напіввільних умовах, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України, або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, щодо яких встановлено правовий режим, котрий забезпечує їх всебічну охорону, та допускає без шкоди для відтворення їх використання.

 

Анотація
У статті на підставі аналізу чинного законодавства України та законодавства зарубіжних країн розглянуто поняття «тваринний світ». Обґрунтовано, що тваринний світ є особливим об’єктом правовідносин, зокрема об’єктом захисту і правової охорони. ... (обсягом 1800 знаків).
Ключові слова: тваринний світ, охорона тваринного світу, кадастр тваринного світу, тваринний світ як об’єкт захисту і охорони.

Kaminska O.A. The animal world as the object of legal protection
Summary
In this article the consept of animal world was considered on the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine and the legislation of foreign countries. It is proved that the animal world is the special object of legal relations, in particular, the object of legal protection. ... (обсягом 1800 знаків).
Key words: animal world, wild life protection, cadastre of animal world, animal world as an subject of defeat and protection.

 

Список використаних джерел:

  1. Закон України «Про тваринний свiт»: станом на 18.12.2017 р. / Верховна Рада України від 13.12.2001 р. № 2894-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 (дата звернення 15.02.2018).
  2. ...
  3. ...